چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 394

ابعاد هدف در تشخیص هدف میتواند انحراف ایجاد نماید .

اندازه هدف در شکل زاویه و فاصله واکنش سیستم تا مرکز هدف اختلاف زاویه بر روی اضلاع پدید میاورد.

مختصات عملیات اپراتور از فاصله دور یا محدوده اطراف هدف به کاوش مرکز هدف کمک مینماید.

اپراتور اولین واکنش را در محدوده اطراف هدف میتواند مشخص نموده و  این واکنش اولیه از جهات مختلف اطراف هدف را بدست اورده و سپس زوایا این واکنش را نسبت به مرکز هدف یا محل تقاطع اضلاع و زوایا را روبرو یکدیگر به هم متصل یا مشخص نموده تا مرکز تقاطع اضلاع و زوایا را بدست اورد و معین گردد.

اهداف قدیمی و بزرگ هر دو  زوایا و شکل های متفاوتی را در محدوده اطراف خود در صحنه کار ایجاد مینماید که نقاط واکنش اولیه سیستم در این شرایط دارای زوایا منظم یا شکل منظم نمی باشد و همین موضوع جهت انحراف تشخیص مرکز هدف را توسط مختصات یابی یا ترسیم مختصات دارای ترکیبی ناهماهنگ مینماید.

اصل کاهش انحراف در سیستم جهت کاوش تشخیص مرکز هدف توسط اپراتور در سیستم و نقشه مختصاتی بر روی زمین صحنه کار یا صفحه نمایشگر ایجاد میگردد.

نقش اپراتور در افزایش توان سیستم در جهت کاوش مرکز هدف موضوعی مورد نظر میباشد.